Výzva na voľby členov rady školy

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Rade školy pri Základnej škole Laborecká 66 Humenné končí funkčné obdobie 14. októbra 2020.

Mesto Humenné, zastúpené primátorom PhDr. Ing. Milošom Meričkom v zmysle § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje a zverejňuje

VÝZVU NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY PRI MŠ, ZŠ, ZUŠ A PRI CVČ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA HUMENNÉ

S odkazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, voľby členov rady školy zabezpečia riaditelia školy, ktorí zároveň určia miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volebných zástupcov.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rady školy rozhodol zriaďovateľ školy na Mestskom zastupiteľstve v Humennom dňa 26. augusta 2020.

Voľby do rady školy je potrebné uskutočniť najneskôr do konca volebného obdobia súčasnej rady školy.

Za rodičov sú do rady školy volení 4 zástupcovia. O termíne konania volieb Vás budeme  informovať. Prosíme rodičov žiakov našej školy, aby svoj záujem kandidovať do rady školy oznámili mailom na zslabhe@zslabhe.sk, telefonicky na 057/77 677 93, alebo osobne na riaditeľstve školy.

Comments are closed.