Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu

Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

POKYNY

upravujúce podmienky školy a školského klubu detí na školský rok 2020/21

vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy

a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

Pobyt žiakov v škole

 1. Príchod žiakov do školy je v čase od 7:00 h do 7:40 h. Žiaci vstupujú do školy hlavným vchodom individuálne, bez sprievodu rodiča. Výnimkou su žiaci prvého ročníka počas prvých dvoch týždňov vyučovania.
 2. Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá zákonný zástupca žiaka poverenej osobe pri vchode do školy Zdravotný dotazník dieťaťa a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo Zdravotného dotazníka zverejní škola na internetovej stránke školy a je k dispozícii aj pri vchode do školy a na sekretariáte školy v tlačenej podobe. 
 3. Pri vstupe žiaka do školy mu bude poverenou osobou odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom.
 4. Po dezinfekcii rúk odchádza žiak do šatne a po prezutí do triedy.
 5. Žiak má k dispozícii dve rúška a hygienické vreckovky. Druh, rezervné rúško si žiak odloží do šatňovej skrinky, resp. u žiakov prvého stupňa vezme do triedy, kde si ho uloží do učiteľkou pripraveného plastového vrecúška.
 6. Všetci žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Žiaci druhého stupňa nosia rúška aj v triede počas výchovno-vzdelávacieho procesu povinne, žiaci prvého stupňa dobrovoľne.
 7. Vyučovanie začína od 7:45 h a prebieha podľa aktuálneho rozvrhu hodín. Všetky vyučovacie predmety sa podľa možnosti vyučujú v domovských triedach. Hodiny telesnej výchovy neprebiehajú v telocvični.
 8. Podľa klimatických podmienok bude na vyučovanie využívaný vo väčšej miere externý areál školy. 

Činnosť žiakov po vyučovaní.

 1. Žiaci v školskej jedálni plnia pokyny vyučujúcich a vychovávateľov. Stravu a hygienicky zabalený príbor vydáva žiakom personál jedálne.
 2. Počas jedenia si žiaci odložia rúško do pripraveného plastového vrecúška.
 3. Po naobedovaní sa odchádzajú žiaci domov, resp. prihlásení žiaci zostávajú v školskom klube detí.
 4. Zo školského klubu si svoje dieťa môže rodič alebo iná poverená osoba, ktorá príde dieťa vyzdvihnúť o 15:00 h, 16:00, alebo po skončení prevádzky klubu o 16:30 h.
 5. Záujmová činnosť v popoludňajších hodinách sa zatiaľ nebude uskutočňovať.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 1. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou rodičov prvákov počas prvých troch dní.
 2. Škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. Zhromažďovania osôb pred základnou školou sa minimalizuje.
 3. Škola zabezpečila každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. 
 4. Škola zriaďuje izolačnú miestnosť pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania.
 5. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo štít. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosia rúško alebo štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu a v ostatných prípadoch.
 6.  V triedach je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 
 7. Aktivity škola organizuje tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku v areáli školy. 
 8. Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašlaní a kýchaní. 
 9. Toalety a triedy sú vybavené mydlom v dávkovači, dezinfekčným prostriedkom a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.  
 10. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 
 11. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 
 12. Škola obmedzí organizovanie spoločných akcií a hromadných podujatí, ako aj účasť žiakov na nich.
 13. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonávajú najmenej raz denne. 
 14. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 
 15. Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

Rodičia, resp. zákonní zástupcovia 

 1. Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
 2. Zabezpečia pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 
 3. Dodržiavajú tieto pokyny riaditeľa školy. 
 4. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 5. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Činnosť školy pri podozrení na ochorenie

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy. 
 2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je umiestnený do samostatnej miestnosti a triedny učiteľ kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 
 3. Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 
 4. V prípade potvrdenia ochorenia škola postupuje podľa usmernenia RÚVZ v Humennom.

V Humennom dňa 28.8.2020

PaedDr. Alexander Fecura

riaditeľ školy

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu

Comments are closed.