Pokyny riaditeľa školy k vyučovaniu od 22.6.2020

Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

POKYNY

upravujúce podmienky školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020

vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy

a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 22.6.2020

Základné informácie

 1. Žiaci sú rozdelení do pôvodných tried. Vyučovania sa zúčastňujú všetky ročníky.
 2. Žiaci v školskom klube detí sú rozdelené do 2 oddelení. V prvom (vychovávateľka Ľ. Šibová) sú žiaci 1. a 2. ročníka a v druhom (vychovávateľka A. Hirková) žiaci 3. a 4. ročníka.
 3. Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových aktivít je volená tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
 4. Prevádzka školy je od 7:00 h do 16:30 h. 

Pobyt žiakov v škole

 1. Príchod žiakov do školy je v čase od 7:00 h do 7:45 h. Žiaci vstupujú do školy hlavným vchodom individuálne, bez sprievodu rodiča.
 2. Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá zákonný zástupca žiaka poverenej osobe pri vchode do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto potvrdenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni. Vzor potvrdenia zverejní škola na internetovej stránke školy a je k dispozícii aj pri vchode do školy v tlačenej podobe. 
 3. Okrem prvého nástupu žiaka do školy nie je odprevádzanie žiaka rodičom, resp. zákonným zástupcom nutné.
 4. Pri vstupe sa žiakom nebude odmeriavať teplota. Meranie teploty bude priebežné a náhodné.
 5. Po dezinfekcii rúk odchádza žiak do šatne a po prezutí do triedy.
 6. Žiaci nemusia nosiť rúško v interiéri ani exteriéri školy.
 7. Vyučovanie začína od 7:45 h. Prebieha podľa rozvrhu hodín, prispôsobeného mimoriadnemu režimu vyučovania, uverejneného na Edupage. 
 8. Vyučovanie na prvom stupni nebude striktne delené na vyučovacie hodiny a svojim charakterom s prvkami integrovaného, resp. blokového vyučovania bude prispôsobené mimoriadnej situácii.

Činnosť žiakov po vyučovaní.

 1. Po skončení vyučovania, po 4. vyučovacej hodine v ročníkoch 1. – 5. a po 5. vyučovacej hodine v ročníkoch 6. – 9. žiaci, ktorí sú prihlásení na obedy odchádzajú s vyučujúcim do školskej jedálne.
 2. Žiaci v školskej jedálni plnia pokyny vyučujúcich a vychovávateľov. Prebratie stravy nepotvrdzujú čipmi. Stravu a hygienicky zabalený príbor vydáva žiakom personál jedálne.
 3. Po naobedovaní sa odchádzajú žiaci domov, resp. prihlásení žiaci zostávajú v školskom klube detí.
 4. Oddelenia školského klubu detí pracujú v pôvodných priestoroch. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v skupine riadi vychovávateľka.
 5. Rodič alebo iná poverená osoba, ktorá príde dieťa vyzdvihnúť zo školského klubu, telefonicky kontaktuje vychovávateľku. 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 1. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. 
 2. Škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. 
 3. Škola zabezpečila dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. 
 4. Nepedagogickí zamestnanci školy nosí rúško. Výnimkou je situácia, ak sú vzdialení od ostatných osôb min. 2 metre, resp. ak sú na pracovisku sami.
 5. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu a  v ostatných prípadoch nie sú povinní nosiť rúško.
 6.  V triedach je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 
 7. Aktivity škola organizuje tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku v areáli školy. Telesno-výchovne aktivity sa budú vykonávať externom prostredí, nie vo vnútornom prostredí telocvične, samozrejme v závislosti od počasia.
 8. Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní. 
 9. Toalety a triedy sú vybavené mydlom v dávkovači, dezinfekčným prostriedkom a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.  
 10. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 
 11. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 
 12. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonávajú najmenej raz denne. 
 13. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, školské lavice). 
 14. Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

Rodičia, resp. zákonní zástupcovia 

 1. Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
 2. Zabezpečia pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky. 
 3. Dodržiavajú pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
 4. Predkladajú pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

Činnosť školy pri podozrení na ochorenie

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy. 
 2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je umiestnený do samostatnej miestnosti a triedny učiteľ kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 
 3. Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 
 4. V prípade potvrdenia ochorenia škola postupuje podľa usmernenia RÚVZ v Humennom.

V Humennom dňa 20.6.2020

PaedDr. Alexander Fecura

riaditeľ školy

Comments are closed.