Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu

Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

POKYNY

upravujúce podmienky školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020
vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy
a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

Základné informácie

 1. Žiaci sú rozdelení do 6 skupín po najviac 20 žiakov. V našom prípade je každá skupina identická s pôvodnou triedou.
 2. Žiaci v školskom klube detí sú rozdelené do 4 skupín po najviac 20 žiakov. V skupine sú žiaci v takom zložení, ako dopoludnia, s výnimkou žiakov, ktorí o ŠKD záujem nemali.
 3. Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových aktivít je volená tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
 4. Prevádzka školy je od 7:00 h do 16:00 h.

Pobyt žiakov v škole

 1. Príchod žiakov do školy je v čase od 7:00 h do 7:45 h. Žiaci vstupujú do školy hlavným vchodom individuálne, bez sprievodu rodiča.
 2. Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá zákonný zástupca žiaka poverenej osobe pri vchode do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto potvrdenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni. Vzor potvrdenia zverejní škola na internetovej stránke školy a je k dispozícii aj pri vchode do školy v tlačenej podobe.
 3. Pri prvom nástupe žiaka do školy podpisuje rodič súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka v súvislosti s meraním jeho telesnej teploty. Tlačivo súhlasu je k dispozícii pri vchode a je uverejnené na oboznámenie sa aj na Edupage.
 4. Okrem prvého nástupu žiaka do školy nie je odprevádzanie žiaka rodičom, resp. zákonným zástupcom nutné.
 5. Pri vstupe žiaka do školy mu bude poverenou osobou odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom.
 6. Po dezinfekcii rúk odchádza žiak do šatne a po prezutí do triedy.
 7. Žiak má k dispozícii dve rúška a hygienické vreckovky. Druh, rezervné rúško si žiak odloží do šatňovej skrinky, resp. u žiakov prvého stupňa vezme do triedy, kde si ho uloží do učiteľkou pripraveného plastového vrecúška.
 8. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
 9. Vyučovanie začína od 7:45 h. Prebieha podľa rozvrhu hodín, prispôsobeného mimoriadnemu režimu vyučovania, uverejneného na Edupage.
 10. Vyučovanie na prvom stupni nebude striktne delené na vyučovacie hodiny a svojim charakterom s prvkami integrovaného, resp. blokového vyučovania bude prispôsobené mimoriadnej situácii.

Činnosť žiakov po vyučovaní.

 1. Po skončení vyučovania, spravidla po 4. vyučovacej hodine žiaci, ktorí sú prihlásení na obedy odchádzajú s vyučujúcim do školskej jedálne podľa harmonogramu vydávania obedov.
 2. Harmonogram vydávania stravy v školskej jedálni: 11:25 – 11:55 žiaci 4.A, 4.B a 5.A

12:10 – 12:40 žiaci 1.A, 2.A, 3.A

 1. Skupiny žiakov sa v jedálni nepremiešavajú, sedia vo vyhradených sektoroch.
 2. Žiaci v školskej jedálni plnia pokyny vyučujúcich a vychovávateľov. Prebratie stravy nepotvrdzujú čipmi. Stravu a hygienicky zabalený príbor vydáva žiakom personál jedálne.
 3. Počas jedenia si žiaci odložia rúško do pripraveného plastového vrecúška.
 4. Po naobedovaní sa odchádzajú žiaci domov, resp. prihlásení žiaci zostávajú v školskom klube detí.
 5. Skupina žiakov v školskom klube detí je umiestnená v učebni svojej triedy. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v skupine riadi poverený vychovávateľ.
 6. Rodič alebo iná poverená osoba, ktorá príde dieťa vyzdvihnúť zo školského klubu, telefonicky kontaktuje vychovávateľku.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 1. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
 2. Škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. Zhromažďovania osôb pred základnou školou sa minimalizuje.
 3. Škola zabezpečila každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
 4. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosia rúško pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu a v ostatných prípadoch.
 5. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 6. Aktivity škola organizuje tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku v areáli školy. Telesno-výchovne aktivity sa budú vykonávať externom prostredí, nie vo vnútornom prostredí telocvične, samozrejme v závislosti od počasia.
 7. Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 8. Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je organizovaný tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
 9. Toalety a triedy sú vybavené mydlom v dávkovači, dezinfekčným prostriedkom a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
 10. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 11. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 12. Škola do konca školského roku nebude organizovať spoločné akcie a hromadné podujatia.
 13. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonávajú najmenej raz denne.
 14. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, školské lavice).
 15. Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

Rodičia, resp. zákonní zástupcovia

 1. Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 2. Zabezpečia pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 3. Dodržiavajú pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
 4. Predkladajú pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Činnosť školy pri podozrení na ochorenie

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
 2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je umiestnený do samostatnej miestnosti a triedny učiteľ kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 3. Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 4. V prípade potvrdenia ochorenia škola postupuje podľa usmernenia RÚVZ v Humennom.

V Humennom dňa 29.5.2020

PaedDr. Alexander Fecura

riaditeľ školy

Comments are closed.