Obnovenie prevádzky školy

V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia zriaďovateľa školy, mesta Humenné sa od 1. júna 2020 obnovuje v Základnej škole Laborecká 66 Humenné vyučovanie v 1. – 5. ročníku. Zároveň bude obnovená činnosť školského klubu detí a školskej jedálne. Prevádzka základnej školy bude v zmysle príslušných pokynov v mimoriadnom režime. Pokyny riaditeľa školy upravujúce podmienky školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov budú uverejnené na webovej stránke školy v priebehu dvoch dní. Zatiaľ uverejňujeme najdôležitejšie informáciepre žiakov a rodičov, spojené s obnovením prevádzky školy:

1. Škola bude v prevádzke od 7:00 h do 16:00 h.

2. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu od 7:45 h do 11:20 h, resp. 12:00 h. Školský klub detí bude pre prihlásených žiakov otvorený do 16:00 h.

3. Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo bude rodičom zaslané prostredníctvom Edupage a v tlačenej forme bude k dispozícii 1.6.2020 pri hlavnom vchode do školy.

4. Žiak musí mať pri každom príchode do školy k dispozícii dve ochranné rúška a hygienické vreckovky.

5. Pri vstupe do školy bude žiakovi poverenou osobou odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom. Pri opakovanom nameraní zvýšenej teploty sa žiak nebude môcť zúčastniť vyučovania.

6. Okrem prvého nástupu žiaka do školy nie je nutné odprevádzanie žiaka rodičom. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

7. Škola zabezpečuje dezinfekciu všetkých priestorov školy, zvlášť tých, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces. Sú zabezpečené podmienky pre osobnú hygienu a dezinfekciu rúk žiakov.

8. Žiaci nosia rúška rúška všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupin (triedy) vo vnútorných i vonkajších priestorov, kde prebieha výchovno-vyučovací proces.

9. Žiaci si môžu do školy nosiť desiatu a nápoje.

10. Obedy v školskej jedálni budú zabezpečené v bežnej podobe pri dodržiavaní všetkých hygienických pravidiel.

11. Skupiny v školskom klube detí budú tvorené len žiakmi jednej triedy, každá bude pracovať v samostatných priestoroch so samostatným vychovávateľom.

Prípadné otázky adresujte na riaditel@zslaborecka.sk.

Comments are closed.