Oznam o prenájme nebytových priestorov

Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné vypisuje podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete nájmu je možné získať  v Základnej škole Laborecká 66 Humenné, tel. 057 77 677 93, 0905 433 945,
riaditel@zslaborecka.skwww.zslaborecka.sk (Škola, Verejné obchodné súťaže) 

Lehota na predkladanie návrhu zmluvy končí dňa 12.05.2020.

Comments are closed.