Vážení rodičia budúcich prvákov

Na základe Rozhodnutia č. 2020/10610:1 – A1030 Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že mesto Humenné určilo termín na konanie zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné sa na 27. 04. 2020 do 30. 04. 2020.

V súlade s Usmernením MŠMVVaŠ SR k zápisu sa bude zápis organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Je veľmi vhodné vypísať vopred Elektronickú prihlášku, čo výrazne zrýchli a zjednoduší proces zápisu, hlavne úplne eliminuje nutnosť osobného kontaktu pri odovzdávaní prihlášky. Formulár elektronickej prihlášky nájdete na našej edupage stránke tu. Vypísaním a odoslaním elektronickej prihlášky bude v súčasnosti zápis zo strany rodičov ukončený. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami /kópia rodného listu, kópia občianskeho preukazu rodiča) sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Predčasné zaškolenie päťročných detí)

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

V prípade, že rodičom technické podmienky neumožňujú podať žiadosť o prijatie elektronicky, môžu tak urobiť 27. – 30. apríla 2020 v čase od 13:00 h do 15:00 h vo vestibule Základnej školy Laborecká 66 Humenné za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických podmienok v písomnej forme na formulári, ktorý im bude poskytnutý zamestnancom školy. Rodič prinesie aj kópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz.

Pre ďalšie informácie kedykoľvek kontaktujte mailom (riaditel@zslaborecka.sk) alebo telefonicky (0905433945) riaditeľa školy PaedDr. Alexandra Fecuru, ktorý Vám odpovie na všetky otázky.

Veríme, že aj napriek sťaženým podmienkam, spôsobeným epidémiou zvládneme zápis detí do 1. ročníka bez problémov a v septembri privítame malých prváčikov v škole už v normálnych podmienkach.

Comments are closed.