Opatrenia voči šíreniu koronavírusu

Vážení rodičia,

v súvislosti so šírením koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 prijala Základná škola Laborecká 66 Humenné opatrenia, ktoré vychádzajú z odporúčaných postupov: 

 1. Žiaci boli triednymi učiteľmi v priebehu pondelka oboznámení o povinnosti:
  a) umývať si pravidelne ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20  sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok,
  b) nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  c) pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, nekýchať do dlane ale do lakťovej jamky,
 2. Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi akéhokoľvek ochorenia. 
 3. V prípade pobytu žiaka alebo osôb žijúcich so žiakom v spoločnej domácnosti v zahraničí žiadame rodičov o oznámenie predmetnej skutočnosti. Zároveň je potrebné, aby takýto žiak zotrval doma v karanténe 14 dní.
 4. V prípade podozrenia na ochorenie učiteľ odmeria žiakovi teplotu bezdotykovým teplomerom a v prípade zvýšenej teplote informuje rodičov o nevyhnutnosti odchodu žiaka domov.
 5. V prípade ochorenia dieťaťa a jeho neprítomnosti na vyučovaní žiadame informovať školu mailom alebo telefonicky.
 6. Všetci zamestnanci budú kontrolovať dodržiavanie opatrení žiakmi.
 7. Do konca týždňa sa skracuje vyučovanie na 5 hodín. Činnosť v školskom klube detí bude vo zvýšenej miere zameraná na relaxáciu a pobyt na čerstvom vzduchu. 
 8. Škola nebude organizovať hromadné podujatia alebo sa ich zúčastňovať.
 9. Aj keď škola štandardne realizuje dezinfekciu zariadení, pristupujeme k zvýšenej a dôkladnej dezinfekcii všetkých priestorov školy antibakteriálnymi dezinfekčnými prostriedkami.
 10. Na podporu dodržiavania prijatých opatrení škola zabezpečila bezdotykové teplomery, kuchynské papierové utierky pre žiakov, ktoré si nedonesú papierové hygienické vreckovky, zatváracie odpadkové koše a dezinfekčné prostriedky.

O ďalších opatreniach a skutočnostiach vás budeme priebežne informovať na našich webových a facebookových stránkach. Ďakujeme za pochopenie.

V Humennom dňa 9.3.2020

Comments are closed.