Účelové cvičenie

V minulosti branné cvičenie, ochrana života a zdravia, po novom Účelové cvičenie, sa 11.-12.9.2019 uskutočnilo aj na našej škole. Jesenné teoretické aj praktické cvičenia, ktoré sú povinnou súčasťou školských akcií každého školského roka, sa najprv konali teoretickou prípravou v triedach a následne ich praktickým realizovaním na ihrisku ZŠ Laboreckej.

Pedagógovia zodpovední za prípravu žiakov v triedach im vysvetlili všeobecné zásady z oblasti riešenia mimoriadnych situáciií, dopravnej výchovy, pohybu a pobytu v prírode či výchovy k bezpečnému správaniu.

Zo strednej zdravotníckej školy nás poctili svojou návštevou žiaci prvého a druhého ročníka, ktorí našich žiakov oboznámili so všeobecnými zásadmi prvej pomoci, zásadou 5T, druhmi a použitím zdravotníckeho materiálu. Ukázali  techniku umelého dýchania a masáže srdca. Žiakom bola vysvetlená prvá pomoc pri rôznych druhoch krvácania, názorne bola ukázaná obväzová technika a uloženie pacienta do stabilizovanej polohy.

Účelové cvičenie (praktická časť) sa konalo na 5 stanovištiach, kde žiaci museli vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami absolvovať jednotlivé stanovištia: zdravotnícka príprava, pohyb a pobyt v prírode, dopravná výchova, hod granátom na cieľ a streľba            zo vzduchovky

Za krásneho počasia žiaci s nadšením a ochotou pristúpili k plneniu úloh, čím naplnili cieľ účelového cvičenia.

Mgr. Vladimír Voroňak

« 1 z 2 »

Comments are closed.