Slávik Slovenska2019

Dňa 3. mája 2019  v priestoroch CVČ v Humennom prebehlo okresné kolo 29. ročníka celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska. Garantom tejto speváckej súťaže je operný spevák p. Peter Dvorský.

Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii, pričom každý z nich zaspieval dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola bez  hudobného sprievodu a druhá povinná zo spevníčka SS 2019. Súťažiacich pripravovala a na klavíri sprevádzala p. uč.  Ďugošová, ktorá už dlhoročne dosahuje so žiakmi našej školy veľmi dobré výsledky.

Keďže do okresného kola mohli postúpiť len víťazi školských kôl, našu školu reprezentovali žiačky:

  1. kategória : 1. – 3. roč. – Zuzana Biľová / 2. roč./ získala 1. miesto, čo je najvyššie ocenenie a postupuje na krajské kolo tejto súťaže.
  2. kategória: 4. – 6. roč. – Michaela Kanalašová /4. roč. / získala 3. miesto.
  3. kategória  7. – 9. roč.  – Vanda Marinčáková /7. roč. / získala 1. miesto a postupuje na krajské kolo tejto súťaže.

Tieto výnimočné umiestnenia sú dôkazom toho, že našej škole sa nie nadarmo hovorí „spevavá škola“.

Všetkým súťažiacim ďakujeme, blahoželáme im a prajeme im veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

Comments are closed.