Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 27.11.2018  sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

Cieľom olympiády je vyhľadávať talenty, zmerať si vedomosti, rozširovať jazykové schopnosti a zvyšovať záujem žiakov o štúdium nemeckého jazyka.

Olympiáda pozostáva  z dvoch častí:

V písomnej časti sa preverujú jazykové zručnosti, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, znalosť gramatických javov a slovnej zásoby.

Ústna časť pozostáva z opisu obrázka a konverzácie na danú tému.

Hodnotila sa jazyková úroveň, komunikatívnosť a plynulosť vyjadrovania.

V kategórii 1B súťažili traja žiaci:

 

Výsledky podľa úspešnosti:

  1. Martin Macko 9.A
  2. Jana Chalachanová 9.A
  3. Sofia Anna Karšková 8.A

Chcela by som aj naďalej vyhľadávať talenty a vzbudzovať u žiakov záujem               o nemecký jazyk, pretože jeho využitie v rámci geografickej polohy Slovenska a ponúk práce v nemecky hovoriacich krajinách je nesmierne veľké.

Mgr. Nataša Coraničová

Comments are closed.