Projektové vyučovanie

Jedným zo spôsobov, ako sa učiť, precvičovať danú látku a rozširovať si poznatky z danej oblasti  je aj tvorba projektov. Využívame ju takmer na všetkých vyučovacích hodinách a deti projekty rady tvoria. Najviac ho však využívame na prírodovedných predmetoch, v tomto prípade na prvouke.

Témou projektu bolo zopakovanie učiva o rastlinách a živočíchoch. Deti kreslili, lepili, písali. Siahali aj po materiáloch mimo učebnice, hľadali na internete, v časopisoch i knihách o prírode.

Vytvorili pekné a poučné práce, ktoré na hodine prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, za čo boli odmenení tými najlepšími známkami. Veľkým kladom takého spôsobu učenia je okrem orientácie v rôznych materiáloch aj celkové zopakovanie učiva o danej téme a tiež odvaha vystúpiť so svojou prácou pred ostatnými, čím sa rozvíjajú aj ich komunikačné schopnosti.

Projekty, ktoré sa nám osvedčili, budeme vytvárať aj na iných vyučovacích predmetoch, čím si budú žiaci prehlbovať učivo hravou, ale užitočnou formou.

D. Poláková

Comments are closed.